Σχετικά

Το έργο ""Καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης παροχής υγειονομικής περίθαλψης για ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα: (INSIGHT) είναι ένα διετές έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ KA220-HED - Συμπράξεις συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (αριθμός συμφωνίας: 2021-1-IT02-KA220-HED-000030196).

Η ελεύθερη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασικό αστικό δικαίωμα. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε προληπτική υγειονομική περίθαλψη και δικαίωμα να επωφελείται από ιατρική περίθαλψη υπό τους όρους που καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία και πρακτική.

Για το σκοπό αυτό, το έργο INSIGHT στοχεύει στη βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων του μελλοντικού προσωπικού υγειονομικής περίθαλψης. Το έργο χρησιμοποιεί αποτελεσματικά την ισχυρή εμπειρία όλων των μελών της κοινοπραξίας του σε παγκόσμια θέματα δημόσιας υγείας, στις επιστήμες της ζωής και της υγείας, στην ευημερία των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και στο σχεδιασμό και την παροχή καινοτόμων λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς οργανισμούς, για την ανάπτυξη ενός προγράμματος μικρομάθησης υψηλής ποιότητας για προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και επαγγελματίες υγείας.