Οδηγός καλών πρακτικών

Ο οδηγός καλών πρακτικών θα:

  • Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το ανθρώπινο δικαίωμα στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, λαμβάνοντας υπόψιν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
  • Aναδείξει τις ανισότητες που υφίστανται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα κατά τη φάση της πρόσβασης στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
  • Δίνει κατευθύνσεις στους φορείς και τις οργανώσεις που είναι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων.
  • Παρέχει καθοδήγηση στους/στις (μελλοντικούς-ες) επαγγελματίες και τους/τις φροντιστές-ριες που εξυπηρετούν ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
  • Ανακαλύψει στρατηγικές για την ενσωμάτωση συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας

Το πιο σημαντικό στοιχείο της Καινοτομίας αυτού του Αποτελέσματος του Έργου είναι το ίδιο το όραμα INSIGHT. Αυτός ο οδηγός σκοπεύει να συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος υγειονομικής περίθαλψης χωρίς αποκλεισμούς, προσφέροντας ιδέες για νέες ικανότητες και καθοδήγηση σχετικά με το πώς οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια, να αποφεύγουν συμπεριφορές που βασίζονται σε προκατάληψη και να βρίσκουν το θάρρος να αμφισβητούν τις αντι-ΛΟΑΤΚΙ+ στάσεις.