Στόχοι

Ο κύριος στόχος του έργου INSIGHT είναι η προώθηση των κοινών αξιών, της ένταξης, της ισότητας και της συμμετοχής μέσω της απόκτησης νέων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τις ανάγκες τους κατά την πρόσβαση στον τομέα της υγείας. Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει στα εξής

  • Να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση, την αναγνώριση και την αποδοχή των παραγόντων που επηρεάζουν την ευημερία και τη σωματική υγεία για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
  • Να προωθήσει και να ενισχύσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό στα ΑΕΙ δημιουργώντας ένα ευέλικτο και εύκολα προσβάσιμο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.
  • Να καθιερώσει μια ισότιμη παροχή υγειονομικής περίθαλψης για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.
  • Οικοδόμηση αποδοχής και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.
  • Εφαρμογή του τελικού προϊόντος στις αντίστοιχες χώρες-εταίρους για την τόνωση πρωτοβουλιών και πολιτικών υγείας που υποστηρίζουν τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα.

Το έργο INSIGHT θα επικεντρωθεί σε όλες τις ανάγκες και τα θέματα ποιότητας, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα ικανοποιηθούν όλες οι προσδοκίες και θα επιτευχθεί ο κύριος στόχος του έργου που είναι η αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, ενώ παράλληλα θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και θα συμβάλει στην προστασία τους με την αντιμετώπιση κενών πολιτικής μέσω προτάσεων αλλαγής πολιτικής.